Jawatan kosong : Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia

Share

Kongsi Di Facebook Anda! 
Warganegara Malaysia yang berkelayakan, komited dan berdedikasi adalah dipelawa untuk berkhidmat di Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia bagi jawatan-jawatan seperti berikut:-
A. PEGAWAI EHWAL EKONOMI E44 (7 KEKOSONGAN)
 KLASIFIKASI  KUMPULAN PERKHIDMATAN
 GRED  JADUAL GAJI MATRIKS
Ekonomi
Pengurusan Dan Profesional E44
P1T1 RM2980.20 - P1T14 RM4933.84
P2T1 RM3298.86 - P2T14 RM5415.39


Syarat Kelayakan :

Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E41 yang sedang berkhidmat di mana-mana jabatan/agensi kerajaan adalah layak memohon untuk mengisi kekosongan jawatan  Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E44 apabila beliau telah:-
    i) disahkan dalam perkhidmatan;
    ii) mencapai tahap prestasi yang cemerlang;
    iii) lulus semua penilaian tahap kecekapan yang ditetapkan, dan;
    iv) diperaku oleh ketua perkhidmatan/jabatan.

[Keutamaan diberikan kepada calon yang berpengalaman dalam bidang Ekonomi Pertanian atau Sains Pertanian atau Keusahawanan atau Pasaran & Promosi atau Pengurusan Sumber Manusia atau Pentadbiran Awam dan sekurang-kurangnya untuk tempoh 5 tahun]
Deskripsi Tugas :
Bertanggungjawab dalam membantu melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan mengurus, merancang, mengawal dan penyeliaan anggaran bajet dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia atau promosi perdagangan atau  keusahawanan atau pertanian atau perhubungan awam serta menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan khidmat sokongan yang ditetapkan oleh LPNM.
B. PENOLONG PEGAWAI EHWAL EKONOMI E27 (15 KEKOSONGAN)
 KLASIFIKASI  KUMPULAN PERKHIDMATAN
 GRED  JADUAL GAJI MATRIKS
Ekonomi
Sokongan E27
P1T1 RM1204.55 - P1T26RM3027.10
P2T1 RM1274.13 - P2T26RM3213.25
P3T1 RM1346.73 - P3T26RM3405.26


Syarat-Syarat Lantikan :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

ii) Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E27 : P1T5); atau

iii) Diploma ikhtisas dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred E27 : P1T6);

DAN
2. Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam skim perkhidmatan Pembantu Ehwal Ekonomi  adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
a) i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; atau                                                           

ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Deskripsi Tugas :
Membantu dalam merancang, mengurus, mentadbir dan mengengalikan hal ehwal tanaman nanas diperingkat kawasan yang meliputi tugas-tugas pentadbiran am, pengurusan projek, pemasaran hasil pertanian, pembangunan usahawanan tani dan lain-lain aktiviti khidmat sokongan yang telah ditetapkan oleh LPNM.
C. PENOLONG AKAUNTAN W27 (1 KEKOSONGAN)
 KLASIFIKASI  KUMPULAN PERKHIDMATAN
 GRED  JADUAL GAJI MATRIKS
Kewangan
Sokongan W27
P1T1 RM1209.09 - P1T26RM3031.64
P2T1 RM1278.67 - P2T26RM3217.79
P3T1 RM1351.27 - P3T26RM3409.80


Syarat-Syarat Lantikan :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

i) Diploma dalam bidang pengajian perdagangan, pengajian bank atau pengajian perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W27: P1T5]; atau

ii) Licentiate of Chartered of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W27: P1T8];

DAN
2. Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Akauntan Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila disahkan dalam perkhidmatan dan;-
a) i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; atau                                                           

ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Deskripsi Tugas :
Bertanggungjawab melaksanakan, menyelia system dan operasi berkaitan dengan akaun pembayaran gaji, kutipan hasil, terimaan hasil, klasifikasi hasil, penyelenggaraan buku tunai, daftar deposit, amanah dan penyediaan laporan tahunan.
D. PEMBANTU EHWAL EKONOMI E17 (10 KEKOSONGAN)
 KLASIFIKASI  KUMPULAN PERKHIDMATAN
 GRED  JADUAL GAJI MATRIKS
Ekonomi
Sokongan E17
P1T1 RM657.51 - P1T24 RM1722.31
P2T1 RM698.65 - P2T24 RM1819.11
P3T1 RM741.00 - P3T24 RM1919.54


Syarat-Syarat Lantikan :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;atau

ii) Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred E17:P1T8);

DAN
2. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Deskripsi Tugas :
Membantu pihak pengurusan/penyeliaan dalam urusan merancang, mengesan dan menyelia projek-projek pembangunan yang berkaitan serta aktiviti khidmat pengembangan.
E. PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) W17 (1 KEKOSONGAN)
 KLASIFIKASI  KUMPULAN PERKHIDMATAN
 GRED  JADUAL GAJI MATRIKS
Kewangan
Sokongan W17
P1T1 RM821.89 - P1T24 RM2152.86
P2T1 RM873.32 - P2T24 RM2274.01
P3T1 RM926.26 - P3T24 RM2399.46


Syarat-Syarat Lantikan :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut; atau

ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W17;P1T2)]; atau

iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W17;P1T5)]; atau

iv) Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred W17;P1T9)];

DAN
2. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Deskripsi Tugas :
Bertanggungjawab ke atas tugas-tugas kewangan sepenuh masa dengan membantu pihak pengurusan/penyeliaan dalam urusan-urusan seperti penyediaan belanjawaan tahunan, pengawalan peruntukan, penyelenggaraan rekod-rekod kewangan dan kutipan hasil.
F. PEMBANTU MAKMAL C17 (1 KEKOSONGAN)
 KLASIFIKASI  KUMPULAN PERKHIDMATAN
 GRED  JADUAL GAJI MATRIKS
Sains
Sokongan C17
P1T1 RM824.91 - P1T24 RM2155.88
P2T1 RM876.34 - P2T24 RM2277.03
P3T1 RM929.28 - P3T24 RM2402.48


Syarat-Syarat Lantikan :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus dalam subjek Matematik atau salah satu daripada subjek Sains pada peringkat peperiksaan tersebut;

DAN
2. Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


Deskripsi Tugas :
Bertanggungjawab dalam menjalankan ujikaji di makmal, penyelenggaraan bahan-bahan dan peralatan makmal, penyediaan bahan-bahan kimia, merekod data dan menyelenggara dan merekod data QA.
SYARAT-SYARAT LAIN
Keutamaan diberikan kepada calon-calon yang mahir dalam penggunaan bahasa Malaysia dan / atau Bahasa Inggeris serta mempunyai kemahiran di dalam penggunaan komputer.
Calon yang memiliki Sijil SPM mengikut sistem terbuka boleh dipertimbangkan untuk dilantik ke skim-skim perkhidmatan yang mensyaratkan kelayakan demikian sebagai syarat lantikan.  Bagi menentukan tahap kelulusan tersebut setaraf dengan kelulusan Sijil Penuh SPM iaitu sijil yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan peperiksaan mengikut sistem terbuka, syarat-syarat berikut perlu dipenuhi;
i) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya di peringkat Lulus dalam dalam satu peperiksaan; atau
ii) Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada mata pelajaran adalah diperingkat Kepujian dan selebihnya di peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; dan
iii) Memenuhi syarat Bahasa Melayu, sama ada Kepujian atau Lulus, dan mata pelajaran tertentu sepertimana disyarat dalam skim perkhidmatan.

Calon-calon yang tidak memiliki keputusan seperti di atas adalah TIDAK LAYAK dipertimbangkan untuk maksud lantikan ke jawatan-jawatan yang mensyaratkan kelulusan SPM atau kelayakan yang setaraf dengannya oleh Kerajaan.
KELAYAKAN
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
a) Warganegara Malaysia;
b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
c) Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang daripada 54 tahun pada tarikh lantikan.

TARAF JAWATAN
Taraf Jawatan yang ditawarkan adalah TETAP.
TEMPOH PERCUBAAN
Semua lantikan ke jawatan seperti di atas dikehendaki melalui tempoh percubaan antara 1 hingga 3 tahun dan boleh disahkan dalam perkhidmatan setelah lulus peperiksaan dan syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan jawatan berkenaan.
CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah menggunakan 'Borang Permohonan' yang boleh dimuat turun melalui laman web LPNM: http://www.mpib.gov.my dan disertakan salinan sijil-sijil akademik/transkrip, kad pengenalan (yang disahkan), penama untuk rujukan serta sekeping gambar berukuran passport yang terkini dan menulis nama jawatan yang dipohon di sebelah atas penjuru kiri sampul surat.

Permohonan dihantar terus kepada:

        KETUA PENGARAH
        LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA
        NO. 5, WISMA NANAS,
        JALAN PADI MAHSURI,
        81200 JOHOR BAHRU,
        JOHOR DARUL TAKZIM
        (u/p: Bahagian Khidmat Pengurusan)


Permohonan daripada calon yang sedang berkhidmat dengan jabatan dan agensi kerajaan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing selaras dengan peruntukan perkara peraturan 17, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penempatan Perkhidmatan) 2005.

TARIKH TUTUP
Tarikh tutup permohonan jawatan adalah 22 Mac 2010.
CATATAN AM
1. Sijil-sijil penyertaan (Mengikut tahun terkini)
2. Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan / senarai pendek sahaja yang akan dipanggil untuk temuduga.
3. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. Tiada makluman bersurat akan dikeluarkan oleh pihak LPNM.
4. Permohonan yang mempunyai kelayakan Ijazah dari Institusi Luar Negara dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) hendaklah mengemukakan surat pengiktirafan dari pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
5. Permohonan yang lengkap berserta salinan sijil yang telah disahkan hendaklah disusun mengikut turutan seperti berikut;

i) Salinan Sijil Kelahiran

ii) Salinan Kad Pengenalan

iii) Salinan Lesen Memandu

iv) Salinan Sijil Berhenti Sekolah

v) Salinan Kelayakan Akademik berserta transkrip – Ijazah/Diploma/STPM/SPM/PMR

vi) Surat sokongan/kebenaran

vii) Sijil-sijil penghargaan (mengikut tahun terkini)


Sijil-sijil penyertaan (Mengikut tahun terkini)


Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Jawatan Berkaitan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Disclaimer

All job ads and career information published in the myportalkerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives myportalkerjaya .blogspot.com and no relation to any departments and companies.

myportalkerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. myportalkerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.

Update Terus Ke Email Anda

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Semak Email Untuk Pengesahan

Sektor Pilihan

Ebook Terbaik

There was an error in this gadget

Statistik


Powered by  MyPagerank.Net

Total Pageviews

How To Get the Job Interview

Scoring the interview for the job that you want doesn’t have to be rocket science. Sometimes you can score that interview by simply making a phone call. There are many ways that people go about trying to get an interview. The methods of achieving one vary by company. It is best to know what the company’s application process is before taking your first step.

Generally, when a company is hiring they post an ad in the newspaper or an online job bank. How to contact them is usually included in the ad as well. You don’t want to email a resume to a company that is requesting that you walk in with your resume. You don’t want to call a company that requires a faxed resume etc. Ignoring their initial contacting information will guarantee that you will not get that interview because you have already proven that you can’t follow simple directions.

Sometimes, you can get a job lead from a friend before the job has been posted. If this is the case, you can either ask the friend to give the employer your resume and cover letter. If your friend doesn’t actually work where the lead came from, you can try calling about the position and ask what the application procedure is.

There are four general methods of applying for a job, and they include these basic methods.

Sending a Resume

Some companies prefer that you mail in your resume. For this type of approach, it is best to include a cover letter with your resume. The cover is a basic letter that describes the position that you are interest in and a few details of your qualifications and skills. It is basically your lead in to your resume. Before writing your cover letter, you should know whom the letter is to be addressed to. You never want to begin a cover letter with “Dear Sir or Madame” or “To whom it may Concern”. It shows that you have not prepared, and that you are not looking for a specific position with their company, but any job that you can get your hands on. Basically, it is disrespectful to your prospective employer.

Emailing Your Resume

Emailing resumes is becoming a commonplace way for recruiters to get resumes. Most companies offer this method as an alternative to the others. However, there are few tips on how you should go about it.
You should attach your resume as a word document or PDF file. These are the most common formats and what most companies will accept. The subject line should read like this: Smith, John (clerical position)This makes it easy for the recruiter to know who the email is from, and what it pertains to. It also assures that your email will be read.
Sometimes there are specific methods for addressing an emailed resume. Some companies have certain subject line requirements so follow them. If your company wants you to paste your resume, don’t send attachments because your email will be deleted right away.

Faxing Your Resume

Again, you will need to include a cover letter when you fax in your resume. If you are not using your own fax machine, be sure to include your proper contact information. The rules for your cover letter are the same as for mailing your resume. More about cover letters will be provided a bit later on in this book.

Walk-In Your Resume

For this type of application procedure, you will want to dress appropriately. You would want to dress just like you would for an interview. Company’s usually ask you to do this if you are going to be working directly with customers. They ask for a walk in because they want to get a look at your grooming habits right away. Sometimes, a walk in will have the employer giving you a brief interview on the spot, to see if they will require a formal interview later. So be on your best and most appropriate behavior.

Also, walk-ins do not require you to bring in a cover letter with your resume. Your appearance is sort of the cover letter. Sometimes, you will be requested to fill out an application form as well. Smile and be polite, no matter who you are talking to. That could be the difference between getting an interview and just taking an extra trip for nothing.

Telephoning for an Interview

It is not particularly common anymore for companies to ask you to call them for an interview. That is usually saved for jobs that include sales and/or jobs that are not so easily applied for by the other methods. Telephoning for an interview is a bit common when a company requires that you be on the phone a lot. It gives them a feel for the quality and the personality of the person on the phone. When making this type of interview request, always speak in a clean and clear manner. Be polite and prepared to answer any questions that may be asked of you. You might approach the telephone interview like this:

“Hello Mr. Brown, I am Mike Sandal. I am calling with regards to your ad in the Post about the clerical position”. If you are asked your experience and/or previous work experience, be prepared to answer quickly and explain how long you have been doing that type of work and give a brief description of your duties.